Via deze website willen wij je graag op de hoogte brengen en houden van de ontwikkelingen rondom Zonnepark Bakkeveen. Wij hebben deze site gemaakt om alle inwoners van Bakkeveen op dezelfde manier te informeren over ons voornemen en eventuele nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk te kunnen delen.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een veld met zonnepanelen. De zonnepanelen wekken op een duurzame manier elektriciteit op uit het zonlicht. Die energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en via de netbeheerder en energieleverancier wordt de elektriciteit gebruikt door een gezin of bedrijf in Bakkeveen of daarbuiten. Een zonnepark kan voorzien in een groot deel van het elektriciteitsvraag van de inwoners en bedrijven in Bakkeveen.

Het opwekken van energie uit zonneparken kent veel voordelen:

  • De opwekking van zonne-energie brengt geen uitstoot van CO2 of andere vervuilende stoffen met zich mee. Zonne-energie is dus goed voor het milieu.
  • Zonne-energie produceert geen afval;
  • Door gunstige afspraken met een energieleverancier te maken kunnen gezinnen en/of bedrijven uit Bakkeveen en daarbuiten profiteren van lokaal opgewekte groene stroom tegen een scherpe prijs;
  • Zonne-energie kan je op verschillende manieren aanwenden. Met zonne-energie kan je niet alleen elektriciteit opwekken of gebouwen verwarmen, je kan er ook voertuigen en apparaten mee aandrijven;
  • De zon heeft meer dan genoeg energie voor ons allemaal. In één minuut geeft de zon meer energie dan de gehele mensheid nodig heeft in vier jaar;
  • Door naast daken ook geschikte grond te gebruiken kunnen we meer profiteren van de beschikbare zonne-energie.

 

Waarom een zonnepark?

Fossiele energiebronnen raken op, CO2 uitstoot is schadelijk voor het klimaat en we willen minder afhankelijk zijn van andere landen als leverancier van olie en gas: er zijn genoeg redenen om over te schakelen naar duurzame energiebronnen.

Het klimaatakkoord van Parijs bevestigd dat hier wereldwijd hetzelfde over gedacht wordt.

Nederland heeft vanuit de Europese Unie een doelstelling om in 2020 14% groene energie op te wekken en de Tweede Kamer heeft recent het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd, waarmee Nederland zich verplicht tot het nemen van maatregelen. In de tweede helft van deze eeuw moeten landen klimaatneutraal zijn.

De provinciale doelstellingen ten aanzien van duurzame energie in de vorm van zonnestroom bedraagt 500 MW in 2020.  Tussen de 25 en 50 MW zal hiervan op de grond moeten worden gerealiseerd. Dit impliceert een ruimtebehoefte van 50 – 100 ha in de provincie Fryslân tot 2020. De vraag naar duurzame energie zal ook na 2020 alleen maar toenemen.  Zo is de doelstelling voor 2025 1300 MW.  Dat houdt in dat er jaarlijks 100 MW bij moet komen. Grote ambities die ook noodzakelijk zijn! Voor meer informatie over de provinciale doelstellingen klik op deze link:
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/duurzame-energie_3460/item/sinnestroom_1957.html

De gemeente Opsterland wil meewerken aan de provinciale doelstelling, in de omgevingsvisie geeft de gemeente Opsterland aan een hoge ambitie na te streven op het gebied van opwekken van energie. In 2009 heeft de gemeente uitgesproken om naar de toekomst toe energieneutraal te worden in een door de raad vastgestelde notitie ‘Naar een klimaatneutraal Opsterland’. De gemeente Opsterland heeft het energieakkoord Noord Nederland ondertekend. Daarnaast heeft de gemeente de kabinetsdoelstellingen ondertekend. Ook heeft de gemeente Opsterland zich duidelijk uitgesproken over windenergie. Windmolens hebben een te grote ruimtelijke impact op het landschap, en zijn daarom niet toegestaan. Voor meer informatie over de gemeentelijke ambities klik op deze link:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Opsterland/442961/442961_1.html

Om al deze doelstellingen te halen hebben we niet de luxe om te kiezen tussen windenergie, zonne-energie op daken of een zonnepark. We zullen alle mogelijkheden om lokaal duurzame energie te produceren moeten verkennen en overwegen. Een zonnepark is daarvoor een hele goede mogelijkheid.

 

Waar komt het zonnepark?

De beoogde locatie van het Zonnepark Bakkeveen is gelegen aan de zuidoostzijde van Bakkeveen. Het perceel is aan de noordwest kant ingesloten door de ‘Alde Drintse Wei’, aan de zuidwest kant door de N917 en aan de zuidoost kant door de ‘Nije Drintse Wei’. Het zonnepark grenst daarmee aan de dorpskern, waardoor het  aansluiting vindt aan de bebouwing.

Het plangebied is ruim 8 hectare groot, hiervan wordt ca. 5 hectare ingevuld met zonnepanelen. De resterende gronden worden gebruikt om het zonnepark op een landschappelijk manier in te passen.

De Provincie Fryslân heeft meerdere criteria vastgesteld waaraan locaties, waar initiatieven voor zonneparken worden ontplooid,  moeten voldoen. De beoogde locatie voor Zonnepark Bakkeveen voldoet aan die criteria. Inmiddels hebben zowel de Provincie Fryslân als ook de gemeente Opsterland aangegeven medewerking te willen verlenen aan ons initiatief.

 

Landschappelijke inpassing

Uitgangspunt bij de inpassing van het zonnepark is dat het bestaande landschap wordt gerespecteerd. Dat betekent dat de bestaande slotenstructuur en het open karakter zoveel mogelijk worden behouden. De panelen worden dan ook niet volledig aan het zicht onttrokken, er mag gezien worden dat Bakkeveen zich inzet voor duurzame energie. Via onderstaande link kan het landschappelijk inpassingsplan worden gedownload.

Landschappelijk inpassingplan Zonnepark_Bakkeveen